• Informacje na temat:

  ekwiwalent urlopowy

Artykuły na temat: ekwiwalent urlopowy
 • TK: Ekwiwalent urlopowy dla nauczycieli - niezgodny z konstytucją

  Trybunał Konstytucyjny uznał we wtorek za sprzeczny z konstytucją przepis, który nie pozwala precyzyjnie ustalić liczby dni kalendarzowych będących podstawą kalkulacji ekwiwalentu pieniężnego za urlop dla nauczycieli akademickich.

 • Podstawa i dopełnienie ekwiwalentu za urlop

  Coroczny urlop wypoczynkowy jest prawem każdego pracownika. Powinien on być wykorzystany w naturze w czasie trwania stosunku pracy. Jeżeli jednak do dnia ustania zatrudnienia pracownikowi pozostanie jakaś część lub cały niewykorzystany urlop, przekształci się on w prawo do ekwiwalentu pieniężnego.

 • Zasady ustalania wynagrodzenia urlopowego

  ...wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. nr 2, poz. 14 ze zm.), dalej rozporządzenia urlopowego. Z § 6 tego aktu wykonawczego wynika, że wynagrodzenie za czas urlopu(...) wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa...

 • Bilans urlopowy na przełomie roku

  Koniec roku kalendarzowego to w wielu firmach gorący okres rocznych sprawozdań, bilansów i podsumowań. Wpisuje się w tę tendencję również praktyka dokonywania rocznego przeglądu stanu wykorzystania urlopów wypoczynkowych. Wprawdzie pracodawca nie jest do tego wprost zobowiązany, jednak taki przegląd pozwala na ustalenie skali ewentualnych zaległości urlopowych i stworzenie planu ich zniwelowania.

 • Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. nr 2, poz. 14 z późn. zm.), dalej rozporządzeniem urlopowym. Przepisy powołanego aktu prawnego regulują także kwestię zmian w składnikach wynagrodzenia lub ich wysokości oraz ich wpływ na omawiane...

 • Świadczenie urlopowe u małego pracodawcy

  Jedną z form działalności socjalnej prowadzonej przez pracodawcę jest zapewnienie pracownikom świadczenia urlopowego. Mimo że wysokość i warunki jego wypłaty reguluje ustawa o ZFŚS, świadczenie urlopowe wypłacane jest tylko w firmach, w których nie tworzy się ZFŚS. Dlatego można się spotkać ze stwierdzeniem, że świadczenie urlopowe jest charakterystyczne dla małych pracodawców, tj. takich, którzy ze względu na stan zatrudnienia nie muszą tworzyć ZFŚS.

 • Wynagrodzenie urlopowe dla wypoczywającego pracownika

  ...przedłużony do 12 miesięcy (art. 172 K.p.). Co uwzględniamy w wynagrodzeniu urlopowym? W wynagrodzeniu za czas urlopu uwzględnia się wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy. Powyższe wynika(...) urlopowym (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 lipca 2000 r., sygn. akt I PKN 17/00). Świadczenia podlegające wyłączeniu Z wynagrodzenia urlopowego wyłączeniu podlegają: jednorazowe lub...

 • Urlopowe dopłaty z komorniczym zajęciem

  Zbliżające się letnie miesiące to tradycyjnie czas wykorzystywania dłuższych urlopów wypoczynkowych. Wraz z sezonem urlopowym aktualizuje się temat dokonywania potrąceń z różnego rodzaju dopłat urlopowych czy świadczenia urlopowego. Zajęcie komornicze, pod pewnymi warunkami, może dotyczyć również takiego dofinansowania i to nawet wtedy, gdy pochodzi ze środków zakładowego funduszu świadczeń

 • Zbliża się termin rozliczenia urlopowych zaległości

  ...odpowiedniej rekompensaty za niewykorzystany wypoczynek. Ekwiwalent zamiast urlopu w naturze wydaje się prostym wyjściem z kłopotliwej i niezgodnej z prawem urlopowym sytuacji. Jednak jego ewentualne(...)" wynikające z nieścisłego rozumienia regulacji urlopowych. Jak wynika bowiem z art. 168 K.p., urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z planem urlopów (lub przez pracodawcę w porozumieniu...

 • Wynagrodzenie urlopowe przy nowej umowie

  Wynagrodzenie urlopowe oblicza się według określonych zasad. W przypadku nawiązania z pracownikiem kolejnej umowy o pracę i "przeniesienia" do niej niewykorzystanego urlopu z poprzedniej umowy, wynagrodzenie urlopowe należy obliczać zgodnie z regułami urlopowymi. Jednak składniki zmienne miesięczne należy przyjmować tylko z okresu obowiązywania danej umowy, a nie poprzedniej.