• Informacje na temat:

  ekwiwalent urlopowy

Artykuły na temat: ekwiwalent urlopowy
 • TK: Ekwiwalent urlopowy dla nauczycieli - niezgodny z konstytucją

  Trybunał Konstytucyjny uznał we wtorek za sprzeczny z konstytucją przepis, który nie pozwala precyzyjnie ustalić liczby dni kalendarzowych będących podstawą kalkulacji ekwiwalentu pieniężnego za urlop dla nauczycieli akademickich.

 • Bilans urlopowy na przełomie roku

  Koniec roku kalendarzowego to w wielu firmach gorący okres rocznych sprawozdań, bilansów i podsumowań. Wpisuje się w tę tendencję również praktyka dokonywania rocznego przeglądu stanu wykorzystania urlopów wypoczynkowych. Wprawdzie pracodawca nie jest do tego wprost zobowiązany, jednak taki przegląd pozwala na ustalenie skali ewentualnych zaległości urlopowych i stworzenie planu ich zniwelowania.

 • Zasady ustalania wynagrodzenia urlopowego

  ...wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. nr 2, poz. 14 ze zm.), dalej rozporządzenia urlopowego. Z § 6 tego aktu wykonawczego wynika, że wynagrodzenie za czas urlopu(...) wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa...

 • Urlopowe dopłaty z komorniczym zajęciem

  Zbliżające się letnie miesiące to tradycyjnie czas wykorzystywania dłuższych urlopów wypoczynkowych. Wraz z sezonem urlopowym aktualizuje się temat dokonywania potrąceń z różnego rodzaju dopłat urlopowych czy świadczenia urlopowego. Zajęcie komornicze, pod pewnymi warunkami, może dotyczyć również takiego dofinansowania i to nawet wtedy, gdy pochodzi ze środków zakładowego funduszu świadczeń

 • Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. nr 2, poz. 14 z późn. zm.), dalej rozporządzeniem urlopowym. Przepisy powołanego aktu prawnego regulują także kwestię zmian w składnikach wynagrodzenia lub ich wysokości oraz ich wpływ na omawiane...

 • Wynagrodzenie urlopowe przy nowej umowie

  Wynagrodzenie urlopowe oblicza się według określonych zasad. W przypadku nawiązania z pracownikiem kolejnej umowy o pracę i "przeniesienia" do niej niewykorzystanego urlopu z poprzedniej umowy, wynagrodzenie urlopowe należy obliczać zgodnie z regułami urlopowymi. Jednak składniki zmienne miesięczne należy przyjmować tylko z okresu obowiązywania danej umowy, a nie poprzedniej.

 • Wynagrodzenie urlopowe dla wypoczywającego pracownika

  ...przedłużony do 12 miesięcy (art. 172 K.p.). Co uwzględniamy w wynagrodzeniu urlopowym? W wynagrodzeniu za czas urlopu uwzględnia się wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy. Powyższe wynika(...) urlopowym (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 lipca 2000 r., sygn. akt I PKN 17/00). Świadczenia podlegające wyłączeniu Z wynagrodzenia urlopowego wyłączeniu podlegają: jednorazowe lub...

 • Wynagrodzenie urlopowe po podwyżce pensji

  Zgodnie z kodeksową zasadą pracownik przebywając na urlopie wypoczynkowym nie może stracić na wynagrodzeniu.

 • Zbliża się termin rozliczenia urlopowych zaległości

  ...odpowiedniej rekompensaty za niewykorzystany wypoczynek. Ekwiwalent zamiast urlopu w naturze wydaje się prostym wyjściem z kłopotliwej i niezgodnej z prawem urlopowym sytuacji. Jednak jego ewentualne(...)" wynikające z nieścisłego rozumienia regulacji urlopowych. Jak wynika bowiem z art. 168 K.p., urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z planem urlopów (lub przez pracodawcę w porozumieniu...

 • Wynagrodzenie pracownika może się składać z różnych składników, w tym ze stałych miesięcznych, zmiennych miesięcznych oraz za okresy dłuższe niż jeden miesiąc. Ustawodawca określił odmienną metodykę wliczania poszczególnych rodzajów składników do wynagrodzenia za urlop. Ponadto niektóre z nich wyłączył z podstawy wynagrodzenia urlopowego.